Uppdatering – Exjobbet är tillsatt.

Är du i slutet av din utbildning inom datateknik, IT, mekatronik, teknisk fysik eller liknande och letar efter examensarbete till våren? Leta inte längre!

BIT ADDICT är ett ingenjörs- och konsultbolag med huvudkontor i Göteborg. Vi på BIT ADDICT älskar teknik och att utvecklas som problemlösare. Just nu behöver vi dig som ska skriva ditt exjobb och har ett intresse för bildbehandling och mjukvaruutveckling. 

Examensarbete 

Uppdraget är utformat i samarbete med en av våra kunder inom byggnadsbesiktning och går ut på att implementera en bra metod för att automatiskt konvertera bilder på en byggnadsfasad till skisser lämpliga att ingå i fasadbesiktningsprotokoll. För exempel se illustrationen nedan. Examensarbetaren skall identifiera och utvärdera existerande metoder samt föreslå lämpliga anpassningar och/eller möjliga förbättringar av algoritmerna för det tänkta syftet. Slutligen skall de mest lovande metoderna implementeras och integreras som prototyp i en app för iPad.

Vilka är BIT ADDICT?

Vi är skarpa ingenjörer med stort teknikintresse. Vi möjliggör innovation åt kunder som är ledande inom sina branscher. BIT ADDICT är ett ingenjörs- och konsultbolag med huvudkontor i Göteborg. Vi erbjuder anpassade utvecklingsprojekt och konsulter inom följande specialistområden:

  • Beräkningsmjukvara
  • Sensorik & Styrsystem
  • AI & Maskininlärning

Vår specialitet är att snabbt och säkert ta oss fram i outforskad teknisk terräng. Kunderna vänder sig till oss på grund av vår förmåga att konsekvent och effektivt skapa innovativa tekniklösningar oavsett bransch, tillämpning och teknikområde.

Kvalifikationer

Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom datateknik, IT, inbyggda system, mekatronik, teknisk fysik eller liknande. Goda kunskaper inom mjukvaruutveckling och ett brett teknikintresse är meriterande.

Formalia
  • Omfattning: Fulltakt, 30 Hp
  • Antal personer: 1-2 
  • Start: Januari 2022 eller enligt överenskommelse. 
  • Arvode: Ja
Ansökningsprocess

Intresserad? Skicka in en ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande.

Du kan ansöka till oss antingen individuellt eller i par. Söker ni i par vill vi gärna endast ha en ansökan med all information. Ansökan sker genom att skicka CV, personligt brev och betyg till veronica.lilja@bitaddict.se 

Kontaktpersoner

Veronica Lilja 
Marknad- & rekryteringsansvarig 
veronica.lilja@bitaddict.se
072 703 75 37

Master Thesis Project in Mobile Image Processing

Are you close to the end of your education in Computer Science, IT, Mechatronics, Engineering Physics or similar and looking for a master thesis project for this spring? Look no further!

BIT ADDICT is an engineering and consultancy company headquartered in Gothenburg. At BIT ADDICT we love technology and developing new problem solving skills. Now we are looking for master thesis project workers with an interest in image processing and software development.

Master Thesis Project

The assignment is designed in collaboration with one of our customers in building inspection and involves implementing a method for automatically converting images of building facades to sketches suitable for inclusion in inspection protocols. The process is illustrated below. The master thesis worker shall identify and evaluate existing relevant methods and propose appropriate adaptations and / or possible improvements to the algorithms with respect to the intended purpose. Finally, the most promising methods shall be implemented and integrated as a prototype in an app for iPad.

Who are my colleagues BIT ADDICT?

We are skilled engineers with a great interest in technology. We enable innovation for industry leading client companies.

BIT ADDICT is an engineering and consultancy company headquartered in Gothenburg. We offer customized development projects and consultants in the following specialist areas:

  • Calculational software
  • Sensing & Control Systems
  • AI & Machine Learning

Our specialty is to quickly and safely navigate unexplored technical territory. Customers turn to us because of our proven ability to consistently and efficiently create innovative technology solutions in a wide span of industry, application and technology areas.

Qualifications

We are looking for a master’s degree student in Computer Science, IT, Embedded Systems, Mechatronics, Engineering Physics or similar. Good knowledge in software development and a broad interest in technology are advantages.

Other Conditions

Scope: Full-time, 30 credits
Number of applicants: 1-2
Project start: January 2022 or by appointment.
Reimbursement: Yes

Application process

Interested? Submit an application today! Interviewing of applicants is performed on an ongoing basis. 

You can apply either individually or as a pair. If you apply as a pair, we would like one joint application with all the information. The application must include a CV, personal letter and course grade listing and is sent to veronica.lilja@bitaddict.se

Contact information 

Veronica Lilja 
Marknad- & rekryteringsansvarig 
veronica.lilja@bitaddict.se
072 703 75 37