Skogsplantering är idag en process som både kräver arbete med tunga maskiner och ansträngande manuellt arbete. Under föryngringsarbetet bereds marken ofta med harvfåror för att skapa gynnsamma förutsättningar innan ett planteringslag planterar varje planta manuellt.
Denna process gör onödig stor åverkan på skogsmarken och förlitar sig på tillgång till arbetskraft med rätt kompetens och vilja att utföra ett tungt arbete. Branschen ser därför ett behov av att utveckla nya skonsamma och effektiva metoder för att framtidssäkra skogsbruket.

Utmaning

Målet är att väva samman markberedning och plantering till en autonom plattform. En eller flera relativt små skogsmaskiner ska navigera autonomt på föryngringsytan där markberedning och plantering sker i ett kombinerat steg för att skapa bästa möjliga förutsättning för stor plantöverlevnad.

För att åstadkomma detta krävs bra uppfattning om både terrängen samt maskinens egna tillstånd. Denna information ska sedan leda till att bra beslut fattas automatiskt i en komplex miljö.

Lösning

Vi på BIT ADDICT har i detta projekt utvecklat ett omfattande styrsystem som kombinerar information från många olika sensorer, kommunikation med andra delsystem samt operatören. Detta system kan liknas vid maskinens sinnen och hjärna där den aggregerade bilden leder till att bra beslut fattas under maskinens autonoma drift.

Resultat

I detta innovativa utvecklingsprojekt är vi med och flyttar gränserna för vad teknik kan bidra med inom det moderna familjeskogsbruket. Projektet levererar primärt en prototyp på hur autonom plantering kan ta form. Samtidigt ser både vi och vår uppdragsgivare Södra många exempel på områden där denna teknik kan skapa stort värde för branschens fortsatta utveckling.