Precisionsmätning med laser

I industrin finns ett stort antal roterande motorer som driver pumpar, kompressorer och valsar, för att inte nämna alla generatorer som snurrar i vindkraftverk världen över. För att minska slitage, vibrationer och energiförluster är det viktigt att maskinerna är korrekt uppställda och uppriktade så att de är linjerade med varandra. Vår kund Easy-Laser är världsledande inom lasermätsystem med hög precision för detta syfte och har vunnit flera priser för sina produkter och system.

Utmaning

Easy-Lasers utvecklingsavdelning ansvarar för utvecklingen av bolagets alla produkter. Avdelningen designar mekanik och elektronik och utvecklar firmware för produkterna. De utvecklar också mobil-appen som är hjärtat i systemet. Skälet till att de kontaktade oss var att de behövde förstärka sin utvecklingsavdelning med en senior systemutvecklare med goda kunskaper inom C# så väl som mekanik, elektronik och inbyggda system.

Lösning

BIT ADDICTS erfarna systemutvecklare arbetade som en del av kundens utvecklingsteam för en ny produktserie. Arbetet innefattade konceptutveckling, design av arkitektur och implementation i Easy-Lasers mobil-app XT Alignment som finns för både Android, iOS och Easy-Lasers egen industrianpassade avläsningsenhet.

Resultat

Easy-Lasers system kompletteras löpande med nya funktioner i appen och nya typer av mätenheter för att stödja fler mätapplikationer inom industrin. Med BIT ADDICTS hjälp har Easy-Lasers produkter tagit ytterligare ett steg och fått utbyggt stöd för kommunikation med nya typer av enheter.

Komplett system för laserbearbetning av metall med hjälp av lasergalvoskanner

Många tillverkande industrier har behov av att bearbeta metalldetaljer på olika vis. Detta görs ofta med värme och gör det möjligt att både svetsa, kapa, löda och härda metallerna. Ett sätt att värma upp metallerna är med hjälp av laser med hög effekt. Det är en sofistikerad metod som möjliggör mycket precisa, repeterbara och kontrollerade processer som vid svetsning ger fogar av hög kvalitet. Det gör det möjligt att sammanfoga skopor till grävmaskiner likaväl som precisa kliniska instrument. 

Med ställbar optik kan laserns fokuspunkt och därmed intensitet anpassas för att hantera olika bearbetningssätt. För vissa applikationer räcker det dock inte med att kunna variera laserns fokuspunkt utan då behövs mer flexibla system för att även styra laserns position.

Utmaning

Att sammanfoga detaljer gjorda av olika metaller med hjälp av svetsning anses ibland vara omöjligt. Anledningen är att metallerna i smält form inte blandas vilket gör att en bra svetsfog är svår att åstadkomma. 

Lösning

Genom att använda en galvoskanner bestående av två speglar kan laserns position ändras mycket snabbt och genom att låta lasern röra sig i bestämda mönster kan geometriska former ritas med lasern. Lasern fungerar då som en visp och rör samman de smälta metallerna så att en hållbar svetsfog erhålls. BIT ADDICT har åt vår kund Permanova Lasersystem AB konstruerat ett styrsystem med ett grafiskt användargränssnitt där geometriska former kan skapas, justeras och utvärderas med hjälp av datorsimuleringar. Formerna projiceras sedan på metalldetaljer för att på ett flexibelt sätt svetsa, löda och härda.

Resultat

Permanova kan nu erbjuda sina kunder en komplett lösning för lasersvetsning som kan användas även i applikationer som traditionellt inte är möjliga. Systemet är flexibelt och kan anpassas till kundernas behov vilket öppnar möjligheterna för nya affärer för både Permanova och deras kunder. 

Kamerabaserad fogföljning för metallsammanfogning med högeffektslaser

En gemensam nämnare för tillverkande industrier är behovet av att sammanfoga metalldetaljer. Detta kan göras på en uppsjö av sätt, bland annat genom att använda värme för att löda eller svetsa. Att använda en laser med hög effekt är en sofistikerad metod som möjliggör mycket precisa, repeterbara och kontrollerade processer. Med en högeffektslaser och optik kan man sammanfoga allt från grävskopor till precisa kliniska instrument.

Vid sammanfogning med laser koncentreras mycket energi till en liten yta, vilket gör att värmepåverkan på metalldetaljerna blir minimal. Detta ställer dock höga krav på ett tillförlitligt och exakt styrsystem som med hög noggrannhet och repeterbarhet kan fokusera laserns energi på rätt ställe, dvs vid fogen mellan detaljerna som ska sammanfogas.

Utmaning

Vid framställning av detaljer uppstår alltid små avvikelser från den ideala ritningen. Det kan till exempel handla om en skarv mellan två klippande verktyg eller hack från hantering eller transport. Även positioneringen av detaljen tillför osäkerheter som måste hanteras. Dessa avvikelser kan få stora konsekvenser vid sammanfogning med högeffektslaser på grund av den exakta värmeöverföringen.

Lösning

Ett computer vision-baserat styrsystem som använder en kamera för att titta ner på arbetsytan och lokalisera fogen mellan de detaljer som ska sammanfogas. Tack vare att fogens position registreras 200 gånger varje sekund kan laserns position snabbt korrigeras, vilket skapar en jämn och hållbar svetsfog. För att hantera varje slutkunds unika geometrier och material tillåts operatören att via ett grafiskt användargränssnitt konfigurera och, vid behov, konstruera egna computer vision-verktyg.

Resultat

BIT ADDICT:s kund Permanova Lasersystem AB har ett flexibelt, enkelt och pålitligt styrsystem som gör att de kan hantera de mest komplicerade kundprojekten.

Grafisk simulering av 3D-ultraljud för kirurgisk träning

Fluoroskopi används under många operationer och är ett ovärderligt verktyg för kirurgen, men medför tyvärr stora doser skadlig röntgenstrålning för både patienten och sjukvårdspersonalen. Ultraljud är ett bra alternativ för många typer av operationer då det är helt ofarligt. Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och med innovationer som 3D-ultraljud kan kirurgen få en ännu mer precis och lättolkad bild av vad som händer inuti i patienten. 

Utmaning

Mentice är världsledande på simulatorer för endovaskulära procedurer där man traditionellt använder fluoroskopi. Deras kunder efterfrågade en realistisk och högpresterande simulering av ultraljud för att kunna simulera nya typer av operationer.

Lösning

BIT ADDICT har hjälpt till att utveckla ett system för simulering av 3D- och 2D-ultraljud. Systemet gör merparten av beräkningarna på grafikprocessorn (GPUn), vilket gör det väldigt effektivt jämfört med om beräkningarna hade gjorts på den generella processorn (CPUn). Systemet använder befintlig data från anatomin i simuleringen vilket gör att inget extra arbete med att ta fram modeller eller animationer behövs.

Resultat

Den höga prestandan gör det möjligt att simulera 2D-ultraljud, 3D-ultraljud och även så kallad MPR (Multi-Planar Reformatting). MPR är en kombination av 3D och 2D där man återskapar bilder som liknar 2D-ultraljud från 3D-datan men utan de begränsningar på synvinklar som traditionellt 2D-ultraljud har. Plattformen är också så flexibel att den använts till grund för andra liknande visualiseringar som OCT (Optical Coherence Tomography). Systemet har öppnat nya möjligheter att simulera procedurer där 3D-echo är en viktig del, och har även gjort det möjligt att ta fram en ny produktlinje av hårdvara för ultraljuds-träning.

Grafisk visualisering av brandsäkerhetssystem ombord på fartyg

Fartyg för kryssnings och frakttrafik kan liknas med höghus som man har lagt på sidan. De är enorma konstruktioner som rymmer en stor mängd människor och annat av värde och befinner sig ofta på en isolerad plats. Därför är det viktigt med brandsäkerheten ombord för allas trygghet.

Ett kryssningsfartyg kan ha ett brandlarmssystem med tiotusen branddetektorer, bland annat med en detektor i varje passagerarhytt. Det finns också enheter som dörrar och spjäll som man vill se om de är öppna, och stänga för att hindra att en eventuell brand sprider sig. Detta ställer stora krav på gränssnittet som besättningen ombord ska interagera med för att dra full nytta av systemet i händelse av brand.

Utmaning

För att snabbt kunna lokalisera en brand ombord på ett fartyg underlättar det att få en tydlig bild som visar var detektorn som har larmat är placerad. Vår kund Consilium säljer brandlarmssystem, men skärmen i det inbyggda systemet kan bara lista aktiva larm och fel som textmeddelanden. Därför behövs det ett mer avancerat system för att också grafiskt presentera den här typen av information.

Lösning

BIT ADDICT har ensamt haft ansvaret för att underhålla Consiliums PC-applikation som visualiserar däcken ombord på fartyg och dess branddetektorer, dörrar och spjäll. Applikationen är skriven för Windows och är byggd med C#, C++ och WPF, och körs på bryggan där fartygets kapten befinner sig. Underhållsarbetet har bestått av att lösa buggar, utveckla ny funktionalitet och förbättra prestanda och stabilitet.

Resultat

Stabiliteten i mjukvaran har förbättrats med färre felmeddelanden och krascher. Mjukvaran kan också hantera att fler detektorer larmar samtidigt. Vidare har vi varit tillgängliga med kort varsel för felsökning och buggrättning när servicetekniker har haft behov av assistans vid arbeten ombord på ett fartyg. Vi har också utvecklat nya funktioner för att förbättra användarupplevelsen. 

App för demonstration av kliniska verktyg

Många operationer som förr krävde att man öppnade kroppen för att komma åt organen kan idag istället utföras från insidan. Detta sker genom att man för in katetrar och liknande instrument i kroppen och navigerar via kroppens blodkärl till problemområdet. Detta kallas endovaskulär procedur och har fördelarna att det är mindre invasivt och återhämtningstiden blir kortare jämfört med motsvarande öppna kirurgiska ingrepp.

Att utföra en endovaskulär operation är en ytterst avancerad procedur som både kan ta lång tid och kräver mycket erfarenhet. Därför underlättar det att kunna utbilda läkare i en simulerad miljö där verkliga kliniska instrument kan användas.

Utmaning

Vår kund Mentice levererar simulatorer för att träna läkare i denna typ av ingrepp. En simulator från Mentice inkluderar ett hårdvarugränssnitt där katetrar och andra instrument kan föras in, en arbetsstation som utför simuleringsberäkningarna samt skärmar där bland annat den simulerade röntgenbilden visualiseras. Systemet ger en realistisk simuleringsmiljö men är ett otympligt system att ta med på t ex mässor. 

Lösning

BIT ADDICT har hjälpt Mentice att utveckla en serie iPad-appar som visualiserar röntgenbilden och ansluter till riktiga kliniska verktyg via Bluetooth. Apparna är byggda med Swift och använder bilbiblioteket SceneKit för 3D-visualisering av verktyg på skärmen. De kliniska verktygen har vi varit med och modifierat så att positionerna på deras knappar och reglage avläses och skickas via Bluetooth till appen.

Resultat

Det första iPad-projektet var lyckat och har lett till en rad uppföljningsprojekt. Dessa iPad-appar har varit väldigt uppskattade hos Mentices kunder, som är världsledande inom utveckling av medicinska verktyg. Systemet är väldigt portabelt och det förmedlar också en känsla av enkelhet som gör det lämpligt i säljsyfte hos potentiella kunder.